Wykonujemy próby skuteczności funkcjonowania zrealizowanych systemów wentylacji pożarowej obiektów budowlanych z wykorzystaniem ciepłego dymu. Wykorzystywany podczas prób dym jest biały, niebrudzący, nieniszczący oraz nietoksyczny. Dodatkowo zastosowanie źródła ciepła, którym jest taca ze skażonym alkoholem etylowym pozwala na uzyskanie temperatury dymu bliskiej 200 oC. Moc źródła testowego określana jest każdorazowo w odniesieniu do analizowanej przestrzeni. W przypadku badań prowadzonych w przestrzeniach chronionych instalacją tryskaczową stosujemy specjalne środki zabezpieczające tę instalację przed niekontrolowanym zadziałaniem. Metodyka prowadzonej próby z ciepłym dymem oparta jest za wymaganiach normy AS 4391-1999 Smoke management systems - Hot smoke test.

Procedura badania z ciepłym dym, poza oceną skuteczności funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej, pozwala na sprawdzenie współdziałania zadziałania innych elementów i instalacji biorących udział w realizowanym scenariuszu pożarowym. Przed przystąpieniem do badań zaproponowaną procedurę uzgadnianamy z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych przygotowującym inwestycję do odbioru. 

Prowadzimy testy systemów oddymiania klatek schodowych zgodnie z wytycznymi  CNBOP-PIB W-0003:2016.

Podczas prób odbiorowych prowadzimy pomiary prędkości przepływu powietrza i wydatku na elementach stanowiących zakończenie instalacji wentylacji pożarowej. W przypadku pionowych i poziomych dróg ewakuacji, w których zastosowane są systemy różnicowania ciśnienia wykonujemy pomiary prędkości przepływu powietrza, różnicy ciśnień oraz siły wymaganej do otwarcia drzwi. Posiadane przez nas urządzenia pomiarowe posiadają aktualne świadectwa wzorcowania.

W przypadku wystąpienia konieczności ingerencji w zrealizowany system wentylacji pożarowej wspomagamy projektantów i wykonawców naszym doświadczeniem.

© 2017 ARDOR Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: Agencja Interaktywna Joomedia Tworzenie stron Joomla

Do góry